Vildane Şabanova Alieva, 07.12.2016 2016’da Rusya Federasyonu ve Kırım Yarımadasında Gerçekleştirilen Devlet Duması Seçimi: İçeride ve Dışarıdaki Yılanların Başını Ezme Bu yazıda, 18 Eylül 2016 tarihinde Rusya Federasyonu’nda ve Kırım yarımadasında gerçekleştirilen Devlet Duması seçimi, değerlendirilmektedir. Devlet Duması seçimi, seçim boykotları, seçim hileleri, yeni seçim sistemi, muhaliflerin durumu vb. değişkenler göz önünde bulundurularak tartışılmaktadır. ayrıntılı ›
Vildane Şabanova Alieva, 02.03.2015 Rusya’nın Batı-Karşıtı Politikasında Türkiye Nasıl Konumlandırılmaktadır? Makalede; Rusya Federasyonu’nun ‘Batı karşıtı’ yaklaşımı ve ‘çokkutuplu dünya düzeni’ arayışı bağlamında Türkiye’yi nasıl konumlandırmak istediği tartışılmaktadır. Rusya Federasyonu açısından Türkiye’ye bakıldığında, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerde başta ABD olmak üzere Türkiye’nin Batı ve özellikle de NATO ile olan ilişkileri en etkili değişkenlerden birini oluşturmaktadır. Rusya Federasyonu dış politikasına önemli ölçüde damgasını vurmuş olan ‘Avrasyacı ideokrasi’, Türkiye’yi özellikle bir NATO üyesi olması dolayısıyla rakip Atlantikçi bloğa bağlı bir ‘Rimland’ yani ‘kıyısal alan’ ülkesi olarak değerlendirmektedir. Makalede çokkutuplu dünya düzeni projesi kapsamında küresel bir oyuncu olma çabasındaki Rusya’nın, Türkiye’yi müttefiki yapma ya da Türkiye aracılığıyla gelebilecek tehditleri olabildiğince azaltma stratejilerinin neler olduğu sorusunun cevabı aranmaktadır. ayrıntılı ›
Artum DİNC, 20.02.2008 İran’ın Uzay Teknolojisinde Ulaştığı Aşamanın Uluslararası Yankıları *

Artum Dinc bu çözümlemede aşağıda belirtilen sorular üzerine tartışıyor:
- İran’ın ‘Umut’ uydusunu ‘Sefir-2’ taşıyıcı füzesiyle hedeflenen yörüngeye başarıyla fırlatması genellikle uluslararası güç dengelerini ve özellikle de bölgesel güç dengelerini nasıl etkiler?
- İran’ın, bu teknolojik atakla muhataplarına vermek istediği mesajın gizil ve açık işlevleri neler olabilir?
- Verilen mesaj, muhataplarca nasıl okundu?
- Taraflar arası güç ilişkileri bu aşamadan sonra nasıl biçimlenebilir?
- İran’ın son kullandığı uzay teknolojisinin özellikleri nelerdir?
- Bu girişimler yakın gelecekte İran için yüksek teknolojiye sahip uzay araçlarının üretimine olanak sağlayabilir mi?
- Bu süreç İran’a, bölge ülkelerine ve küresel güçlere hangi fırsat ve tehditleri sağlayabilir?

ayrıntılı ›

Artum DİNC, 31.05.2008 İran’ın Irak’ın Kuzey’indeki Oluşum ve Gelişmelere Yaklaşımı * Bu makalede, ayrıntılı olarak İran’ın ve genel olarak da bölgesel ve küresel güç oyuncularının Irak’ın kuzeyindeki oluşum ve gelişmelere nasıl ve hangi stratejiler ışığında yaklaştıkları, farklı boyutlarıyla tartışılmaktadır. ayrıntılı ›
Artum DİNC, 24.02.2013 Modérn Çağda Diller ve Siyasi Hakimiyyetler Bu sunumda “modérn çağ”, “siyasi hakimiyyetler” ve “diller” arasındaki ilişki ve étkileşimler analitik bir gözden kéçirme esasında ele alınmaqdadır. Bu bağlamda: 1. Toplumsal-Kültürel Gérçeklik Sahasında Dilin Yéri ve İşlevleri, 2. Modérnlik Paradiqması, 3. Modérn Millet-Dövletlerde Dil Sorunsalı ve 4. Modérn dövletin silici ve danıcı dil siyasetlerine qarşı vérilen tepki qalıbları ve bezi öneriler dartışılmaqdadır. ayrıntılı ›
Vildane Şabanova Alieva, 14.02.2015 Münih Kahkahası ve 'Sekundiçka' Tepkisi 6-8 Şubat 2015 tarihleri arasında 51ci Münih Güvenlik Konferansı gerçekleştirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 7 Şubat’taki konuşması, dinleyiciler arasından atılan alaycı kahkahalar ile üç kez kesintiye uğratıldı. Konuşmasını Rusça yapan Lavrov’un ilk tepkisi, ‘sekundiçka’ (Rusça’da ‘bir saniye’ demektir) diyerek sözlerini serinkanlılıkla sürdürmeye çalışması oldu. Bu yazıda söz konusu olayın Ukrayna üzerinde AB, ABD ve RF’nin karşılıklı oyun kurgularına yönelik yaklaşım biçimlerini ne ölçüde yansıttığı tartışılmaktadır. ayrıntılı ›
Artum DİNC, 13.03.2011 İran’da Merkeziyetçi Gücler ve Farslaşdırma Qarşıdı Türkler: Amaclar ve İddialar Ortadoğu’daki son gelişmeler; KÜRESEL, BÖLGESEL ve YÉRLİ güc merkezlerinin deyişik hedefleri yönünde güc dengelerinin yéniden qurulacağını xeber vérmekdedir. İran’ın iç siyasetinde aparılmaqda olan iktidar mücadilesi sürecinde; MERKEZİYETÇİ güclerle EDEMİ-MERKEZİYETÇİ güclerin öne sürdükleri meseleler: 1. Mahiyet, 2. Öncelikler sıralaması, 3. Söylem ve Éylemler açısından ferqlilik göstermekdedir. ayrıntılı ›
Artum DİNC, 21.02.2011 Dünya Anadili Günü, FARSCA ORUCU GÜNÜ: Bir Sivil İtaetsizlik Éylemi Günümüz şertlerinde şexsler arası güc ilişkileri tamamıyla siyasi iqtidarların kontrolu qabsamına girmiş sayılmaz. Bireyler siyasi iqtidarların belirledikleri/dayatdıqları amacların dışına çıxıb özel ilişkilerinde hardasa tamamen, toplumsal ilişkilerinde ise qismen öz istenc ve tercihleri ile öz iqtidar sahelerini yönedebilmekdedirler. ayrıntılı ›
Artum DİNC, 28.10.2010 Son Dönemde İran-Türkiye İlişkileri Türkiye; Batılı güçler ve İran arasında çıkan çıkar çatışmasında, bir yandan ekonomik yaptırımlar, diğer yandan ise uluslar arası güç ilişkilerindeki konumu bakımından zorlu bir aidiyet sınavıyla karşı karşıya kalmıştır. Burada iki ülke ilişkileri, gelinen aşamada oluşan karşılıklı fırsatlar ve tehditler açısından incelenmiş ve ilişkilerin geleceği ile ilgili bazı sorulara cevap aranmıştır. ayrıntılı ›
Gholamreza Poorbagher, 08.10.2010 Siyaset Kuramı Açısından Egemenlik ve Siyasal İktidar Eşitsiz güç ilişkilerinin ifadesi ve özeti olan iktidar tarihsel süreçte ortaya çıkmıştır; dünyadaki var olan her toplumda değişik şekillerde kendini göstermiştir; yöneten yönetilen şeklinde iktidarı yansıtan bir ilişki ağı kurmuştur. İktidar ilişkilerinin çözümlemesi ve anlamlandırması için bir araç olarak egemenliğin kavramsallaştırması Ortaçağ'ın sonrasını ve Yeniçağ'ın başlarını kaplayan uzun bir zaman şeridi içinde cereyan eden tarihsel olaylarda kök bulmaktadır. Bu gelişmelerin en belirgin şekli 15. yüzyılla beraber modern devletin ortaya çıkmasıyla oldu. Yani modernitenin yarattığı toplumsal, ekonomik ve siyasal ilişkiler sonucu egemenlik kavramı, yeni bir içeriğe kavuştu. Bu makalede bu süreçte modern siyaset teorisyenleri yaşadıkları dönemin iktidar ilişkilerini açıklarken veya iktidarda olanların konumunu meşrulaştırmaya çalışırken tanımladıkları siyasal iktidar ve egemenlik kavramları tartışılmaktadır. Bu makalede modernliğin yarattığı toplumsal, ekonomik ve siyasal ilişkiler süreci kapsamında; modern siyaset teorisyenleri yaşadıkları dönemin iktidar ilişkilerini açıklarken veya iktidarda olanların konumunu meşrulaştırmaya çalışırken tanımladıkları siyasal iktidar ve egemenlik kavramları tartışılmaktadır. ayrıntılı ›
Ehsan Shakeri Khoyi, 28.05.2010 Foucault ve İran Dévriminin Dünyaya Méydan Oxuyuşu Shakeri Khoyi, Foucault’nun İran İslam “Dévrimi” -Foucault’nun déyimiyle “başqaldırı”- haqqındaki deyerlendirmelerinden; kültürel yaxlaşım, iktidar qavramı, umumi istencin tezahürü, lidérliyin rolu ve politik sehnede meneviyyatın étkisi şeklinde oluşdurduğu alt başlıqlar temelinde, ele aldığı qonuyu söz qonusu xususların önemi açısından dartışır. ayrıntılı ›
Gülara Yenisey, 25.04.2010 Azerbaycan, Anadoluyu Besleyen Bir Damardır Yenisey, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin değişik boyut ve özelliklerine vurgu yaparak tarihsel bir yaklaşım temelinde, Anadolu topraklarında baş gösteren birçok olay ve gelişmelerin altında yatan Azerbaycan kaynaklı maddi ve düşünsel dinamiklerin olduğuna ve köklü kültürel, ekonomik vb. bağlar üzerine kurulu benzerliklere dikkat çekiyor. ayrıntılı ›
1

BAŞ YAZI

tümü ›
Artum DİNC, 05.11.2012

Herkes ve Her Kesim Üçün Bir Varolma Uzamının Olasılığı

Günümüzde insanlar doğulduqları andan étibaren, deўişik meselelerle dolu bir gerçeklik ortamına göz açmaqdadırlar. Bugün dünyanın birçox yérinde insanlar; deўişik kültürel, étnik, dini, sinfi ve cinsiyet mensubiyetleri ya da kimlikleri sebebiyle zorakılığa, basqıya ve ayrımçılığa meruz qalmaqdadırlar.

BELLEK

tümü ›

Çağın Axışında

Artum DİNC, 07.07.2014

İran’da Türklerin ‘Edalet Teleb’ May 2006 Üsyanları

İslam Cumhuriyyeti Xeber Ajansı’na (IRNA’ya) aid İran Qezéti’nin 12 May 2006 tarixli yayınında, “Böceklerin Bizleri Böcekleşdirmemesi Üçün Ne Édek?” başlıqlı resimli güldürücü bir öykü yayınlandı. Bu resimli hikayede çizilen insan karaktéri, qarşısındaki böceye Farsca seslenir. Böcek ise ona Türkce cevab vérir ve hikaye, böceklerden qurtulma yollarının anladımıyla sürdürülür. İran’da milyonlarca Türk bu olayı bir “aşağılama” ve “dışlama” davranışı olaraq deyerlendirdi. Onlar öz étirazlarını bildirmek ve bu işin müsebbiblerinin qınanması ve cezalandırılması üçün -ağır bedellerine baxmayaraq- çéşitli kend ve şeherlerlerde qınama gösterileri gérçekleşdirdiler.

Bülten

Artum DİNC, 11.02.2014

FARSÇI İRANÇILIQ: Çoxétnikli İran’da Farslaşdırma Siyasetleri

Bu sayıda, günümüz İran’ında Fars olmayan étniklere qarşı aparılan Farslaşdırma siyasetleri ile bağlı 14 xeber, 9 yorum ve çözümleme, 5 meqale ve 2 kitab tanıdılmaqdadır. SZ Xeber Toplusu’nun dili AZE ve TR olmaq üzere Türkce’nin iki lehcesinde hazırlanmışdır.

ÇÉVRİMİÇİ KİTABLIQ

tümü ›

SAAT ve HAVA DURUMU

Tebriz, İran

Durum, 0 °C

GÖRÜŞÜNÜZÜ BİLDİRİN

tümü ›

İndiki şertlerde İran'da Fars olmayan étniklerin geleceyi ile bağlı, aşağıdakı séçeneklerden hankısı daha olasılıqlı görünür? Birden çox séçenek séçilebiler.

Farslaşdırma siyasetleri başarılı olacaq, nüfusun/ ehalinin hamısı Farslaşacaqdır.
Farslaşdırma siyasetleri başarısız olacaq, étniklerin kültürel haqları yasal/ qanuni qoruma altına alınacaqdır.
Étnik yapılara göre, fédéral idari birimler oluşacaqdır.
Étnik yapılara göre, bağımsız/ müsteqil dövletler oluşacaqdır.

ENLER LİSTESİ

En Çox Tıklananlar

En Çox Beyenilenler

En Çox Yorumlananlar