Hayriye ERBAŞ, 21.01.2017 Yaşadığımız Dünya: Yalanlar, Yanlışlar ve Gerçekler

Günümüzde öylesine karmaşık ilişkiler ve öylesine çok değişkenli bir dünyada yaşıyoruz ki yaşadığımız dünyayı anlamak giderek zorlaşmaktadır. Özellikle de hızla gelişen teknolojinin etkisini giderek daha da arttırdığı “söylemin gücü” insanın yaşadığı gerçekliği anlamlandırmasında çok önemli olmaktadır. Farklı söylemlerin mevcudiyeti söz konusu olsa da “egemen söylem” hem yaşadığımız dünyayı biçimlendiriyor ve hem de yaşadığımız dünyanın ne olduğunu bize anlatıyor. Bu konuşmanın temel amacı yaşadığımız dünyanın yaşandığı biçimi ile yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu ileri süren “küreselleşme söylemini” ele almak ve bu söylemin savlarını yaşadığımız gerçeklikle ilişkisini kurarak yanlışlarını, yanılgılarını ortaya koymaktır. Bu gerçekleştirilirken de özellikle bilim-iktidar ilişkisi de dikkate alınarak aslında söylemin yalan üzerine kurulan bir kurgu olmanın ötesine geçmediğini bu kurgunun da yaşanan dünyanın biçimlenmesinde çıkar sağlayan güç ilişkileri ile ilgili olarak ortaya konulduğu gerçeğinden hareket edilmektedir.

Bu doğrultuda konuşmada öncelikle küreselleşme kavramının farklı ve çatışan kavramsallaştırmalarının olduğu ve bu kavramsallaştırmalarda hangisinin neden egemen olduğu tartışılırken bu söylemin yükselişinin tarihsel ve toplumsal arka planı ele alınarak nasıl ve neden yükseldiği sorusuna yanıt verilmeye çalışılacaktır. Ardından şimdilerde toplumsal sorunların giderek daha arttığı ve mevcut sorunların da daha da derinleştiği bir dünyada yaşamakta olduğumuza dair gerçeklikler üzerinden küreselleşme söylemine göre biçimlenen dünyada, vaat ettiği “küçük sevimli dünya”nın gerçekleşmesi yerine tam tersi yönde süreçler ve sonuçlar ele alınarak söylemin yalanları, yanlışları ve yanılgıları ortaya konulacaktır. Son olarak da sürecin sorunlarının çözümünün ne olabileceği konusunda belli öneriler sunulmaya çalışılacaktır.

ayrıntılı ›
Teun A. van Dijk, 21.11.2004 Soyçu Söylem Teun A. van Dijk’a göre, toplumsal bir édim olan soyçu söylem, basqın étnik qrubun soyçu görüş, tutum ve idéolojilerini anlatmaq, onaylamaq ya da meşrulaşdırmaqla soyçuluğun bir basqı biçimi olaraq yéniden üredilmesine qatqıda bulunar. Teun A. van Dijk bu yazısında Avrupa örneyinden hereketle, soyçu söylemin biçim, qonu, yapı ve işlevlerini, sunum stratéjilerine dayanaraq özet bir biçimde vérmişdir. ayrıntılı ›
Artum DİNC, 25.05.2012 Foucault’nun Kimi Eleştirel Sorunsallaştırma ve Çözümlemeleri * Bu çalışmada, Foucault’nun bilgi, söylem, doğruluk, öznellik, sorunsallaştırma, iktidar, arkeoloji, soykütüğü, aydınlanmanın ussallığı ve direniş stratejileri üzerine düşünceleri çözümlenmeye çalışılmaktadır. ayrıntılı ›
Artum DİNC, 01.06.2002 Millet ve Milliyetçiliğin Doğuşu Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar * Bu yazıda, millet nedir? milliyetçilik nedir? milletler ve milliyetçilik ne zaman doğmuştur? milletler ne ölçüde modern oluşumlardır? farklı milliyetçilik türleri var mıdır? milliyetçilik düşüncesinin kökenleri nelerdir? gibi sorulara verilebilecek olası cevaplar toplumbilimsel açıdan tartışılmaktadır. ayrıntılı ›
Redaksiyon Dergisi, 15.03.2015 Türkiye’de Sınıfların İzini Sürmek - Sempozyum 14-15.03.2015 tarixleri arasında REDAKSİYON DERGİSİ mesullarının düzenlediyi TÜRKİYE’DE SINIFLARIN İZİNİ SÜRMEK adlı sempozyumda emek süreclerinde yérel tecrübeler, kend ve şeher bağlamında emekçiler, sinif bilinci, burjuvazinin suretleri, güvencesizlik (precariousness), orta sinif dartışmaları, dövlet ve sinifler üzerine hazırlanmış sunumlara yér vérildi. ayrıntılı ›
Farahnaz Amiri, 31.07.2010 İran’da Alternatif Habercilik Denemeleri Amiri, İran medyasının kabaca şemasını çizdikten sonra alternatif habercilik bağlamında yapılan çalışmalar ve buna paralel olarak devletin alternatif medya girişimlerini engellemek amacıyla uyguladığı formülleri incelenmeye alıyor. ayrıntılı ›
Gilles Deleuze, 01.05.1990 Denetim Toplumları Bir hayvandan diğerine, kör sıçandan yılana geçmişiz. Yalnızca içinde yaşadığımız sistem açısından değil, yaşam tarzlarımız ve başkalarıyla ilişkilerimiz açısından da. Disiplin insanı, sürekli olmayan bir enerji üreticisiydi; denetim insanı ise dalgalıdır, yörüngededir, sürekli bir şebekenin içindedir. "Sörf" her yerde eski bildik "spor"ların yerini almıştır bile. ayrıntılı ›
Ulus Baker, 30.11.2001 Toplumsal Bilimlerin “Qanılaşması” (eqideleşmesi) Nedir? Toplumsal bilimler; insanlara özleri, yaşamları, öyküleri, mövzuları ve sorunları haqqında ne düşündüklerini sorma qanısı aracılığıyla biçimlendirildi. Toplumsal bilimler G. Deleuze’ün qullandığı anlamda bir doksoloji çéşidine dönüşdürüldü. Toplumsal bilimler, G. Simmel’in “étkilerin yaşamı” ya da “étkili yaşam” olaraq qestéttiyi şéyi yaratma yéteneyini itirdi. ayrıntılı ›
Jamsheed Faroughi, 13.05.2005 Mahmoud Afshar ve İranlılaşdırma Dr. Faroughi, M. Afshar'ın düşüncesinde iki açar qavram olan milli birlik ve İranlılaşdırmaya déyinerek Afshar'ın biçimlendirdiği, Rıza Şah'ın uyğuladığı İranlılaşdırma ülküsünü açıqlamaya çalışmaqdadır. Afshar İranlılaşdırma qavramını qullanmaz, ama Amérikan toplumundaki Amérikanlaşdırma politikasının başarıldığına dayanaraq İran'da da Pan İranizm esasında milli birliyin sağlanmasını tasarlamışdır. ayrıntılı ›
Johan Huizinga, 31.12.2010 Kültür Olgusu Olarak Oyunun Doğası ve Anlamı Oyun kültürden daha eskidir. Nitekim, kültür kavramını ne kadar daraltsak da, bu kavram her halükârda bir insan toplumunun varlığını kabul etmektedir… Hayvanlar tamamen insanlar gibi oyun oynamaktadırlar… İnsan uygarlığı genel oyun kavramına hiçbir temel özellik katmamıştır. Oyunda, yaşamın doğrudan gereksinimlerini aşan ve eyleme anlam katan bağımsız bir unsur "oynamaktadır". Huizinga: “…amacım, kültürün tüm diğer görünümleri arasında oyunun alanını tarif etmek değil, daha çok bizzat kültürün kendisinin oyunun mahiyetini ne ölçüde belirlediğidir.” ayrıntılı ›
1

BAŞ YAZI

tümü ›
Artum DİNC, 05.11.2012

Herkes ve Her Kesim Üçün Bir Varolma Uzamının Olasılığı

Günümüzde insanlar doğulduqları andan étibaren, deўişik meselelerle dolu bir gerçeklik ortamına göz açmaqdadırlar. Bugün dünyanın birçox yérinde insanlar; deўişik kültürel, étnik, dini, sinfi ve cinsiyet mensubiyetleri ya da kimlikleri sebebiyle zorakılığa, basqıya ve ayrımçılığa meruz qalmaqdadırlar.

BELLEK

tümü ›

Çağın Axışında

Artum DİNC, 07.07.2014

İran’da Türklerin ‘Edalet Teleb’ May 2006 Üsyanları

İslam Cumhuriyyeti Xeber Ajansı’na (IRNA’ya) aid İran Qezéti’nin 12 May 2006 tarixli yayınında, “Böceklerin Bizleri Böcekleşdirmemesi Üçün Ne Édek?” başlıqlı resimli güldürücü bir öykü yayınlandı. Bu resimli hikayede çizilen insan karaktéri, qarşısındaki böceye Farsca seslenir. Böcek ise ona Türkce cevab vérir ve hikaye, böceklerden qurtulma yollarının anladımıyla sürdürülür. İran’da milyonlarca Türk bu olayı bir “aşağılama” ve “dışlama” davranışı olaraq deyerlendirdi. Onlar öz étirazlarını bildirmek ve bu işin müsebbiblerinin qınanması ve cezalandırılması üçün -ağır bedellerine baxmayaraq- çéşitli kend ve şeherlerlerde qınama gösterileri gérçekleşdirdiler.

Bülten

Artum DİNC, 11.02.2014

FARSÇI İRANÇILIQ: Çoxétnikli İran’da Farslaşdırma Siyasetleri

Bu sayıda, günümüz İran’ında Fars olmayan étniklere qarşı aparılan Farslaşdırma siyasetleri ile bağlı 14 xeber, 9 yorum ve çözümleme, 5 meqale ve 2 kitab tanıdılmaqdadır. SZ Xeber Toplusu’nun dili AZE ve TR olmaq üzere Türkce’nin iki lehcesinde hazırlanmışdır.

ÇÉVRİMİÇİ KİTABLIQ

tümü ›

SAAT ve HAVA DURUMU

Tebriz, İran

Durum, 0 °C

GÖRÜŞÜNÜZÜ BİLDİRİN

tümü ›

İndiki şertlerde İran'da Fars olmayan étniklerin geleceyi ile bağlı, aşağıdakı séçeneklerden hankısı daha olasılıqlı görünür? Birden çox séçenek séçilebiler.

Farslaşdırma siyasetleri başarılı olacaq, nüfusun/ ehalinin hamısı Farslaşacaqdır.
Farslaşdırma siyasetleri başarısız olacaq, étniklerin kültürel haqları yasal/ qanuni qoruma altına alınacaqdır.
Étnik yapılara göre, fédéral idari birimler oluşacaqdır.
Étnik yapılara göre, bağımsız/ müsteqil dövletler oluşacaqdır.

ENLER LİSTESİ

En Çox Tıklananlar

En Çox Beyenilenler

En Çox Yorumlananlar