Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde Siyasi Otorite ile Ulusal Türk Azınlığı Arasındaki Güç İlişkileri Bağlamında Belene Toplama Kampı (1985-86)

858 defe tıklandı

Vildane ÖZKAN

2010

Ankara

Yayımlanmamış Doktora Tézi

Türkce (TUR)

279

TOPLUM ve KÜLTÜR

Bu çalışma; bugüne kadar sosyal bilimler tarafından incelenmemiş olan Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde 1985-86 dönemindeki Belene Toplama Kampı olgusunu incelemek amacıyla, Belene Toplama Kampı’nın (1985-86) toplumsal güç ilişkileri bakımından nasıl anlaşılır kılınabileceği sorusu üzerine, 20 kamp mağdurundan sözlü tarih yöntemiyle toplanmış olan verilerin holigrafik analiziyle gerçekleştirildi. 

Çalışmanın kavramsal çerçevesi; Foucault’nun güç ilişkileri yaklaşımından “sorunsallaştırma, güç ilişkisi, yönetim” ve asimilasyon kuramlarından “asimilasyon, kültür-kırımı, ayrımcılık, sınır-dışına sürme” vb. gibi kavramların işe vuruk hale getirilmesi ve çalışma kapsamında önerilen “ad kırımı, Türkiyecilik, potansiyel direnç etiketlemesi” gibi yeni kavramların sunulmasıyla oluşturuldu. 

Belene Toplama Kampı (1985-86) olgusu; ağırlıklı olarak 20 kamp mağduru tanık-katılımcının sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere dayanılarak üç açıdan incelendi:

Birincisi: Belene Toplama Kampı (1985- 86), Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otorite ile ulusal Türk azınlığı arasındaki güç ilişkileri (asimilasyon, kültür-kırımı, ayrımcılık, sınır-dışına sürme vb. uygulamalar ve Türkiyecilik, direnç, uyum vb. tepkiler) bağlamında incelendi. Ayrıca Belene Toplama Kampı’nın 1985-86 döneminde açılması ve kapatılmasının uluslar arası gelişmelerle (SSCB’de Çernenko’nun yerine Gorbaçov’un gelişi ve BBC, Özgür Avrupa Radyosu, Almanya’nın Sesi vb. kuruluşlar temelindeki “dünya kamuoyu”nun baskısı) de doğrudan bağlantılı olduğu gösterildi. 

İkincisi: Belene Toplama Kampı’nda (1985-86) yeme-içme, ısınma, tuvalet, temizlik, giyim gibi fiziksel özellikler ve kampta tutukluların sayısı ve etnik kökeni, kural ve cezalar, çalışma, şiddet, ilişki ve etkileşimler, kültür-kırımının görünümleri ve tutukluların tepkileri gibi toplumsal özellikler incelendi.

Üçüncüsü: Belene Toplama Kampı (1985- 86) olgusu ve tanıklığının günümüzde nesneleştirilme durumu incelendi. Bugün söz konusu nesneleştirmenin birkaç alanla sınırlı olduğu söylenebilir. Bu alanlar; kamp mağdurları tarafından kurulan BAHAD, Avrupa Parlamentoları ve Konseyi’nde BAHAD’ın kamp mağdurları adına hak arayışı çabaları, birkaç anı kitabı, bazı şiirler, gazete röportajları, sohbetler, kamp mağdurlarının verdiği bazı konferanslar vb.’dir. 

Çalışma; “Belene Toplama Kampı’na (1985-86 İlişkin Bir Model Denemesi” ile tamamlanmıştır. Çalışma kapsamında oluşturulan sözlü tarih anlatılarından elde edilen bulgulara dayanılarak oluşturulan model, Belene Toplama Kampı (1985- 86) olgusuyla ilişkili bazı olaylar ve süreçlerle ilgili henüz yapılmamış kavramsallaştırmalar ve ortaya çıkarılmamış ilişkilerle ilgili eksikliği bir ölçüde giderebilmek amacıyla oluşturulmuştur. 

Açar Sözcükler: 
Sorunsallaştırma, Güç İlişkisi, Siyasi Otorite, Ulusal Azınlık, Kültür-Kırımı, Ad-Kırımı, Dışlama, Türkiyecilik, Toplama Kampı, Nesneleştirme.

éndir (54.54 MB)