Artum DİNC, 25.05.2012 Foucault’nun Kimi Eleştirel Sorunsallaştırma ve Çözümlemeleri * Bu çalışmada, Foucault’nun bilgi, söylem, doğruluk, öznellik, sorunsallaştırma, iktidar, arkeoloji, soykütüğü, aydınlanmanın ussallığı ve direniş stratejileri üzerine düşünceleri çözümlenmeye çalışılmaktadır. ayrıntılı ›
Artum DİNC, 20.02.2008 İran’ın Uzay Teknolojisinde Ulaştığı Aşamanın Uluslararası Yankıları *

Artum Dinc bu çözümlemede aşağıda belirtilen sorular üzerine tartışıyor:
- İran’ın ‘Umut’ uydusunu ‘Sefir-2’ taşıyıcı füzesiyle hedeflenen yörüngeye başarıyla fırlatması genellikle uluslararası güç dengelerini ve özellikle de bölgesel güç dengelerini nasıl etkiler?
- İran’ın, bu teknolojik atakla muhataplarına vermek istediği mesajın gizil ve açık işlevleri neler olabilir?
- Verilen mesaj, muhataplarca nasıl okundu?
- Taraflar arası güç ilişkileri bu aşamadan sonra nasıl biçimlenebilir?
- İran’ın son kullandığı uzay teknolojisinin özellikleri nelerdir?
- Bu girişimler yakın gelecekte İran için yüksek teknolojiye sahip uzay araçlarının üretimine olanak sağlayabilir mi?
- Bu süreç İran’a, bölge ülkelerine ve küresel güçlere hangi fırsat ve tehditleri sağlayabilir?

ayrıntılı ›

Artum DİNC, 31.05.2008 İran’ın Irak’ın Kuzey’indeki Oluşum ve Gelişmelere Yaklaşımı * Bu makalede, ayrıntılı olarak İran’ın ve genel olarak da bölgesel ve küresel güç oyuncularının Irak’ın kuzeyindeki oluşum ve gelişmelere nasıl ve hangi stratejiler ışığında yaklaştıkları, farklı boyutlarıyla tartışılmaktadır. ayrıntılı ›
Artum DİNC, 01.06.2002 Millet ve Milliyetçiliğin Doğuşu Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar * Bu yazıda, millet nedir? milliyetçilik nedir? milletler ve milliyetçilik ne zaman doğmuştur? milletler ne ölçüde modern oluşumlardır? farklı milliyetçilik türleri var mıdır? milliyetçilik düşüncesinin kökenleri nelerdir? gibi sorulara verilebilecek olası cevaplar toplumbilimsel açıdan tartışılmaktadır. ayrıntılı ›
Artum DİNC, 05.05.2011 Dillerarası Etkileşim Süreçlerini Belirleyen Kimi Etkenler * Bu makalede dillerarası etkileşim süreçlerinde kimi dil-içi ve dil-dışı etkenlerin dillerin konumu, yapısı, işlevselliği, süreğenliği, kapsamı ve saygınlığı üzerindeki belirleyici etkileri güç ilişkileri bağlamında değerlendirilip tartışılmaktadır. Dillerarası etkileşim süreçleri; makro düzeyde kültürler, orta düzeyde örgütlü güç odakları ve mikro düzlemde ise kültürel değerler ile toplumsal konumların taşıyıcı-eyleyicileri olan kişilerarası etkileşim süreçlerinin parçası olarak düşünülebilir. Dolayısıyla dillerarası etkileşim süreçlerini kapsayan güç ilişkileri ağı, farklı dilleri temsil eden güç odakları arasındaki kaynak (özellikle de insan kaynakları) paylaşımı üzerine sürdürülen savaş alanlarının bir parçasını oluşturur. Ayrıca dil planlaması olgusunun değişik boyutları; dil planlamasının amaçları, dil planlamasında karar vericileri güdüleyen dil ideolojileri, politik otoritenin dil politikaları, dil planlamasının bileşenleri arasındaki eşgüdümlülük derecesi vb. hedef dillerin konumu, yapısı, işlevselliği, süreğenliği, kapsamı ve saygınlığı üzerinde yarattığı nicel ve nitel etkiler de makalede işlenmektedir. ayrıntılı ›
Artum DİNC, 24.02.2013 Modérn Çağda Diller ve Siyasi Hakimiyyetler Bu sunumda “modérn çağ”, “siyasi hakimiyyetler” ve “diller” arasındaki ilişki ve étkileşimler analitik bir gözden kéçirme esasında ele alınmaqdadır. Bu bağlamda: 1. Toplumsal-Kültürel Gérçeklik Sahasında Dilin Yéri ve İşlevleri, 2. Modérnlik Paradiqması, 3. Modérn Millet-Dövletlerde Dil Sorunsalı ve 4. Modérn dövletin silici ve danıcı dil siyasetlerine qarşı vérilen tepki qalıbları ve bezi öneriler dartışılmaqdadır. ayrıntılı ›
Artum DİNC, 11.02.2014 FARSÇI İRANÇILIQ: Çoxétnikli İran’da Farslaşdırma Siyasetleri Bu sayıda, günümüz İran’ında Fars olmayan étniklere qarşı aparılan Farslaşdırma siyasetleri ile bağlı 14 xeber, 9 yorum ve çözümleme, 5 meqale ve 2 kitab tanıdılmaqdadır. SZ Xeber Toplusu’nun dili AZE ve TR olmaq üzere Türkce’nin iki lehcesinde hazırlanmışdır. ayrıntılı ›
Artum DİNC, 07.07.2014 İran’da Türklerin ‘Edalet Teleb’ May 2006 Üsyanları İslam Cumhuriyyeti Xeber Ajansı’na (IRNA’ya) aid İran Qezéti’nin 12 May 2006 tarixli yayınında, “Böceklerin Bizleri Böcekleşdirmemesi Üçün Ne Édek?” başlıqlı resimli güldürücü bir öykü yayınlandı. Bu resimli hikayede çizilen insan karaktéri, qarşısındaki böceye Farsca seslenir. Böcek ise ona Türkce cevab vérir ve hikaye, böceklerden qurtulma yollarının anladımıyla sürdürülür. İran’da milyonlarca Türk bu olayı bir “aşağılama” ve “dışlama” davranışı olaraq deyerlendirdi. Onlar öz étirazlarını bildirmek ve bu işin müsebbiblerinin qınanması ve cezalandırılması üçün -ağır bedellerine baxmayaraq- çéşitli kend ve şeherlerlerde qınama gösterileri gérçekleşdirdiler. ayrıntılı ›
Artum DİNC, 05.11.2012 Herkes ve Her Kesim Üçün Bir Varolma Uzamının Olasılığı Günümüzde insanlar doğulduqları andan étibaren, deўişik meselelerle dolu bir gerçeklik ortamına göz açmaqdadırlar. Bugün dünyanın birçox yérinde insanlar; deўişik kültürel, étnik, dini, sinfi ve cinsiyet mensubiyetleri ya da kimlikleri sebebiyle zorakılığa, basqıya ve ayrımçılığa meruz qalmaqdadırlar. ayrıntılı ›
Artum DİNC, 13.03.2011 İran’da Merkeziyetçi Gücler ve Farslaşdırma Qarşıdı Türkler: Amaclar ve İddialar Ortadoğu’daki son gelişmeler; KÜRESEL, BÖLGESEL ve YÉRLİ güc merkezlerinin deyişik hedefleri yönünde güc dengelerinin yéniden qurulacağını xeber vérmekdedir. İran’ın iç siyasetinde aparılmaqda olan iktidar mücadilesi sürecinde; MERKEZİYETÇİ güclerle EDEMİ-MERKEZİYETÇİ güclerin öne sürdükleri meseleler: 1. Mahiyet, 2. Öncelikler sıralaması, 3. Söylem ve Éylemler açısından ferqlilik göstermekdedir. ayrıntılı ›
Artum DİNC, 21.02.2011 Dünya Anadili Günü, FARSCA ORUCU GÜNÜ: Bir Sivil İtaetsizlik Éylemi Günümüz şertlerinde şexsler arası güc ilişkileri tamamıyla siyasi iqtidarların kontrolu qabsamına girmiş sayılmaz. Bireyler siyasi iqtidarların belirledikleri/dayatdıqları amacların dışına çıxıb özel ilişkilerinde hardasa tamamen, toplumsal ilişkilerinde ise qismen öz istenc ve tercihleri ile öz iqtidar sahelerini yönedebilmekdedirler. ayrıntılı ›
Artum DİNC, 28.10.2010 Son Dönemde İran-Türkiye İlişkileri Türkiye; Batılı güçler ve İran arasında çıkan çıkar çatışmasında, bir yandan ekonomik yaptırımlar, diğer yandan ise uluslar arası güç ilişkilerindeki konumu bakımından zorlu bir aidiyet sınavıyla karşı karşıya kalmıştır. Burada iki ülke ilişkileri, gelinen aşamada oluşan karşılıklı fırsatlar ve tehditler açısından incelenmiş ve ilişkilerin geleceği ile ilgili bazı sorulara cevap aranmıştır. ayrıntılı ›
1

BAŞ YAZI

tümü ›
Artum DİNC, 05.11.2012

Herkes ve Her Kesim Üçün Bir Varolma Uzamının Olasılığı

Günümüzde insanlar doğulduqları andan étibaren, deўişik meselelerle dolu bir gerçeklik ortamına göz açmaqdadırlar. Bugün dünyanın birçox yérinde insanlar; deўişik kültürel, étnik, dini, sinfi ve cinsiyet mensubiyetleri ya da kimlikleri sebebiyle zorakılığa, basqıya ve ayrımçılığa meruz qalmaqdadırlar.

BELLEK

tümü ›

Çağın Axışında

Artum DİNC, 07.07.2014

İran’da Türklerin ‘Edalet Teleb’ May 2006 Üsyanları

İslam Cumhuriyyeti Xeber Ajansı’na (IRNA’ya) aid İran Qezéti’nin 12 May 2006 tarixli yayınında, “Böceklerin Bizleri Böcekleşdirmemesi Üçün Ne Édek?” başlıqlı resimli güldürücü bir öykü yayınlandı. Bu resimli hikayede çizilen insan karaktéri, qarşısındaki böceye Farsca seslenir. Böcek ise ona Türkce cevab vérir ve hikaye, böceklerden qurtulma yollarının anladımıyla sürdürülür. İran’da milyonlarca Türk bu olayı bir “aşağılama” ve “dışlama” davranışı olaraq deyerlendirdi. Onlar öz étirazlarını bildirmek ve bu işin müsebbiblerinin qınanması ve cezalandırılması üçün -ağır bedellerine baxmayaraq- çéşitli kend ve şeherlerlerde qınama gösterileri gérçekleşdirdiler.

Bülten

Artum DİNC, 11.02.2014

FARSÇI İRANÇILIQ: Çoxétnikli İran’da Farslaşdırma Siyasetleri

Bu sayıda, günümüz İran’ında Fars olmayan étniklere qarşı aparılan Farslaşdırma siyasetleri ile bağlı 14 xeber, 9 yorum ve çözümleme, 5 meqale ve 2 kitab tanıdılmaqdadır. SZ Xeber Toplusu’nun dili AZE ve TR olmaq üzere Türkce’nin iki lehcesinde hazırlanmışdır.

ÇÉVRİMİÇİ KİTABLIQ

tümü ›

SAAT ve HAVA DURUMU

Tebriz, İran

Durum, 0 °C

GÖRÜŞÜNÜZÜ BİLDİRİN

tümü ›

İndiki şertlerde İran'da Fars olmayan étniklerin geleceyi ile bağlı, aşağıdakı séçeneklerden hankısı daha olasılıqlı görünür? Birden çox séçenek séçilebiler.

Farslaşdırma siyasetleri başarılı olacaq, nüfusun/ ehalinin hamısı Farslaşacaqdır.
Farslaşdırma siyasetleri başarısız olacaq, étniklerin kültürel haqları yasal/ qanuni qoruma altına alınacaqdır.
Étnik yapılara göre, fédéral idari birimler oluşacaqdır.
Étnik yapılara göre, bağımsız/ müsteqil dövletler oluşacaqdır.

ENLER LİSTESİ

En Çox Tıklananlar

En Çox Beyenilenler

En Çox Yorumlananlar